Home > Požadavky před cestou

Upozornění: Níže uvedený text je převzat ze stránek Ministerstva zahraničních věcí ČR a byl platný k 25. 11. 2018. Aktuální informace získáte přímo na stránkách ministerstva www.mzv.cz

PODMÍNKY VYCESTOVÁNÍ Z ČR

Cestovní doklady

Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonské republiky, Srbské republiky, Gruzie a Moldavské republiky (pro Moldavskou republiku lze použít pouze občanský průkaz ve formátu ID1 se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz ve formátu ID2 se strojově čitelnými údaji) lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. (Kosovská republika rovněž uznává platný občanský průkaz jako cestovní doklad opravňující ke vstupu do země, avšak pouze občanský průkaz se strojově čitelnou zónou a biometrickými údaji, který ČR zatím nevydává. Proto musí občané ČR k cestě do Kosova použít platný cestovní pas.)

V případě tranzitu přes třetí stát je nutno si prověřit, jestli není nutné v daném případě použít cestovní pas.

Seznam států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem, je zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 288/2016 Sdělením Ministerstva zahraničních věcí ze dne 25. srpna 2016.

Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.


Cestujeme s dětmi

V případě, že nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců) s cestou dítěte do zahraničí.

Kontaktní údaje zastupitelských úřadů naleznete v kapitole Státy světa – informace na cesty.

I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučujeme, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je vhodné dostatečně identifikovat dítě i jeho doprovázející osobu, destinaci a termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá úředně ověřit podpis pod tímto souhlasem. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje vyhotovit také v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený.

Zpravidla pro krátkodobý výjezd do ciziny např. na dovolenou obvykle není souhlas druhého rodiče vyžadován.

Souhlas s vycestováním druhého rodiče je vhodné si opatřit zejména pro delší pobyty v cizině, kdy by mohlo hrozit nebezpečí, že druhý rodič označí toto vycestování jako únos dítěte.

S cílem předejít případným komplikacím během krátkodobého pobytu v zahraničí se doporučuje i v případě, že cestuje dítě pouze s jedním rodičem, mít souhlas toho rodiče, který s dítětem necestuje. V řadě států může být takový doklad požadován. Důvodem je snaha zabránit doprovázejícímu rodiči, aby bez vědomí/bez souhlasu druhého rodiče přemístil dítě mimo stát jeho obvyklého bydliště. Tento souhlas je více než žádoucí zejména u nesezdaných párů a u rodičů, kteří mají odlišné příjmení než dítě, a to i když žijí ve společné domácnosti. Lze rovněž přiložit fotokopii rodného listu dítěte.

Rozhodně se doporučuje mít tento souhlas při cestách mimo EU, resp. mimo Evropu. MZV nedisponuje seznamem zemí, které mají tuto povinnost zakotvenou přímo ve své legislativě, tudíž doporučuje cestujícímu rodiči prověřit vždy před cestou do konkrétního státu, zda tato povinnost pro navštívený stát platí. V případě pochybností či nejasných podmínek rozhodně doporučujeme tento souhlas mít.

Návrh vzoru souhlasu v českém a anglickém jazyce je ke stažení zde:

Souhlas zákonného zástupce s vycestováním nezletilé osoby (DOCX, 32 KB)

AJ_souhlas_s_vycestovanim (DOCX, 27 KB)

CZ_souhlas_s_vycestovanim (DOCX, 23 KB)


Vstup a pobyt v cizích státech

Pro vstup a pobyt na území ciziho státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené zákony dané země. Ke sdělování aktuálních podmínek a informací ke vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu.

Základní informace k cestování do cizích států naleznete v kapitole Státy světa – informace na cesty. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.