Home > Ochrana osobních údajů a GDPR

Nakládáme odpovědně s vašimi osobními údaji

Prostřednictvím této stránky vám předáváme informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se službami, které vám poskytujeme. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy:

 • nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)
 • zákonem. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
 • č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společností ve znění pozdějších předpisů.

Tato stránka slouží k řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je CK HORY CZ s.r.o., se sídlem Jesenný 258, 512 12 Jesenný, IČ: 248 54 573, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové – oddíl C, vložka 32136 (dále jen: „správce“ nebo CK HORY). Obrátit se na nás můžete jakýmkoli běžným způsobem – kontakty

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech:

1. Rezervujete si zájezd nebo s námi uzavřete smlouvu o zájezdu

Osobní údaje nám poskytnete sami vložením do připravených rezervačních formulářů, popř zašlete e-mailem. Nebo jsme vaše údaje získali od třetí osoby – nejběžněji od cestovní agentury, nebo vašeho cestovatelského partnera, kterého jste zmocnil/a, aby za vás uzavřela smlouvu o zájezdu.

Zpracováváme o vás tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození nebo rodné číslo
 • adresa bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • pokud pro vás zařizujeme víza a letenky, někdy navíc zpracováváme číslo a datum expirace cestovního dokladu, místo a datum narození a státní příslušnost

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění zákonných povinností,
 • plnění smlouvy o zájezdu,
 • oprávněného zájmu správce (především pro marketing).

Všechny osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Našim klientům, zasíláme v následujících 5 letech tištěný katalog na uvedenou poštovní adresu. Také našim klientům můžeme zaslat náš newsletter, a to nejvíce 12x ročně po dobu následujících 5 let od posledního podpisu smlouvy o zájezdu.

Ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz. Z odběru katalogu se můžete odhlásit jakýmkoli běžným způsobem (telefonem, e-mailem, osobně).

2. Požádáte nás o zasílání newsletteru

Pokud jste požádal/a o zasílání obchodních sdělení (newsletterů) evidujeme o vás pouze tento údaj:

 • e-mail

Pokud nás požádáte o zasílání newsletteru, můžeme vám jej zaslat až 12x ročně po dobu následujících 5 let od vaší žádosti.

Ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz. Z odběru katalogu se můžete odhlásit jakýmkoli běžným způsobem (telefonem, e-mailem, osobně).

3. Požádáte nás o zaslání papírového katalogu

Pokud jste požádal/a o zaslání našeho tištěného katalogu, tak o vás evidujeme pouze tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • doručovací adresa

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě vaší vlastní žádosti. Na vaši doručovací adresu vám zašleme jeden náš katalog zájezdů a poté vaše údaje smažeme (nejpozději do třech měsíců od zaslání katalogu).

4. Navštívíte naše webové stránky

Nezpracováváme o vás žádné údaje kromě těch, které jsou zmíněny na stránce Cookies.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu vaše údaje také někdy poskytujeme dodavatelům cestovní kanceláře, a to nejčastěji:

 • pojišťovně (v případě, že si prostřednictvím CK HORY sjednáte cestovní pojištění)
 • poskytovatelům ubytování, dopravy a dalších služeb – těmto subjektům předáváme minimum informací, nejčastěji jen jméno a příjmení

Upozorňujeme, že pokud se zájezdová destinace nachází mimo země EU, můžeme vaše údaje poskytnout i příjemcům osobních údajů, kteří nejsou povinni respektovat výše uvedené právní předpisy. V těchto případech se snažíme nahradit ochranu vašich osobních údajů smluvní úpravou s těmito dodavateli. 

Práva a povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů

Obecně dle zákonných norem máte:

Právo na informace o zpracování osobních údajů – plníme touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k informacím – můžete nás kdykoliv kontaktovat a požádat o informace jaké vaše osobní údaje zpracováváme, komu je poskytujeme, jak dlouho budou u nás uloženy a proč je uchováváme a my vám do 30 dnů doložíme.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů – můžete uplatnit v případě, když se u vás něco změní, nebo když uznáte své osobní údaje za neaktuální.

Právo na omezení zpracování – lze využít, jestliže zjistíte, že zpracováváme vaše osobní údaje nepřesně nebo že zpracováváme vaše údaje nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat. Omezit můžete rozsah a účel zpracování osobních údajů, např. odhlášením z newsletteru.

Právo být zapomenut – můžete využít, když si budete přát, abychom vymazali veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i systému dodavatelů. Nechceme na vás zapomenout, nicméně na vaši žádost to splníme. Výmaz provedeme v nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od zažádání. 

Právo odvolání souhlasu – lze využít, pokud jste nám dali souhlas se zpracováním některých osobních údajů a svůj názor změníte. Pokud chcete souhlas odvolat, obraťte se na nás běžným způsobem – kontakty.

Právo na přenositelnost osobních údajů – máte tehdy, když chcete své osobní údaje přenést k jiné cestovní kanceláři. Informace vám dodáme ve strojově čitelné podobě nejpozději do 30 dnů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu – pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme dle zákona. V tom případě máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Je pro nás samozřejmostí, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24. 5. 2018.